− 30-09-2018

Actualia tweedepijlerpensioenen voor zelfstandigen

SPREKER(S): Paul Van Eesbeeck

 • De impact van de hervorming van de vennootschapsbelasting op aanvullende pensioenopbouw voor zelfstandigen:
 • is winstreservering met aanleg van een liquidatiereserve een alternatief voor de IPT-verzekering in het licht van de daling van de vennootschapsbelasting?
 • wat is de impact op aanvullende pensioenopbouw van de verhoging van de minimumbezoldigingseis van € 36.000 naar € 45.000 voor het genot van het verlaagde vennootschapsbelastingtarief?
 • De ‘POZ’ (pensioenovereenkomst voor zelfstandigen): het nieuw pensioenvehikel voor zelfstandigen zonder vennootschap nader geanalyseerd, mede in een vergelijkende context met andere vormen van aanvullende pensioenopbouw
 • De implementatie door de verzekeraars van de nieuwe uitkeringsregels inzake aanvullende pensioenen tegen eind 2018
 • Actualia vastgoedfinanciering via de tweede pensioenpijler
 • De nieuwe Assuralia-gedragscode inzake verlenging van een invaliditeitsverzekering (met ingang van juni 2017)

De spreker is Paul Van Eesbeeck, vennoot bij Vereycken & Vereycken Legal, juridisch adviseur.

 


− 21-10-2018

Aftrek managementfees en bezoldigingstheorie

SPREKER(S): Tim Melis

Tim Melis is gespecialiseerd in ondernemings- en vastgoed fiscaliteit en helpt u ook bij de structurering van uw familiale vermogen in nationale en internationale context. Vanuit zijn grondige kennis en jarenlange ervaring als adviseur is hij ook de ideale advocaat voor het leiden van onze fiscale procedures. Hij is als advocaat verbonden aan de balie van Brussel en Gent.

Tim heeft een licentiaatsdiploma in de Rechten dat hij behaalde aan de KU Leuven en de Julius-Maximiliaan Universiteit Würzburg. Hij heeft ook een bijzondere licentie in het ondernemingsrecht met specialisatie in handels- en economisch recht (Vrije Universiteit Brussel) en hij gradueerde in de Fiscale Wetenschappen (Fiscale Hogeschool Brussel). Tim is Nederlandstalig en spreekt ook Frans, Engels en Duits.

Tim schrijft regelmatig artikels voor tijdschriften en boeken over fiscaliteit en geeft voordrachten en gastcolleges voor verscheidene professionele organisaties over fiscale topics.

AFTREK MANAGEMENTFEES EN BEZOLDIGINGSTHEORIE

 Sedert enige jaren stelt de fiscale administratie de aftrekbaarheid van de kosten van privé onroerend goed in vraag. In eerste instantie riep zij de afwezigheid van enige band met de maatschappelijke activiteit in, maar sinds de bewuste arresten van het Hof van Cassatie ligt de focus op de bezoldigingsintentie, meer bepaald het bewijs van het bestaan van prestaties, en het voeren van een bezoldigingspolitiek. Dat bewijs blijkt in de praktijk helemaal niet zo evident.

Bovendien is thans ook de aftrekbaarheid van management fees minder zelfsprekend. De verschillende voorwaarden van aftrekbaarheid (artikel 49 W.I.B., het bewijs van werkelijke prestaties en een marktconforme vergoeding) komen onder meer aan bod.

Volgende vragen dringen zich dan op:

 • Zijn kosten gemaakt in het kader van privé onroerend goed altijd aftrekbaar ?
 • Is er desgevallend nog een relatie nodig met het doel van de vennootschap ?
 • Vormt artikel 49 W.I.B. een nieuwe antimisbruikbepaling?
 • Wat is het verschil tussen een bestuurdersbezoldiging en een management fee?
 • Zijn management fees steeds aftrekbaar ?
 • Hoe moet u de realiteit van de prestaties aantonen?
 • Zijn er alternatieven of andere oplossingen?

Tim Melis bespreekt de meest recente rechtspraak en gaat nader in op de vraag hoe u concreet uw dossier kan voorbereiden teneinde discussie met de fiscus te voorkomen. Er wordt afgesloten met concrete tips & tricks.

 


− 18-11-2018

CBN adviezen

SPREKER(S): Els De Wielemaker

Els De Wielemaker, docent UGent, bespreekt de CBN adviezen.


− 16-12-2018

Onroerend goed in buitenland

SPREKER(S): Wim Vermeulen

Onroerend goed in het buitenland

Uw appeltje voor de dorst? Verslik u niet in de fiscale aspecten.

Wie een woning overweegt te verwerven buiten de Belgische landsgrenzen, zal vroeg of laat geconfronteerd worden met de fiscale aspecten van zo’n aankoop. De buitenlandse belasting elementen, gecombineerd met het Belgische luik ervan, worden toegelicht tijdens dit seminarie van Wim Vermeulen.

Wim is vennoot bij Cazimir Advocaten en één van de specialisten vastgoed fiscaliteit in België, niet alleen voor investeringen en successieplanning in eigen land, maar ook voor aankopen en planning in het buitenland. Hij is als advocaat verbonden aan de balie van Brussel. Wim is auteur van meerdere boeken, publiceert in fiscale tijdschriften en kranten en is een veelgevraagde gastspreker over vastgoed fiscaliteit en successieplanning van onroerend goed. Hij doceert ‘Vastgoed fiscaliteit’ in de Master in de Personal Financial Planning aan de Antwerp Management School en ‘Aspecten van internationale onroerend goed fiscaliteit’ aan de Fiscale Hogeschool. Onlangs nog publiceerde hij Buitenlandse vakantiewoningen en de fiscus, waarin de aankoop en het gebruik van een vakantiewoning in maar liefst 21 verschillende landen binnen en buiten Europa worden besproken.

In dit seminarie wordt besproken wat de fiscale gevolgen zijn van de aankoop, het bezit, de verkoop en de successieplanning van buitenlands onroerend goed. Tijdens de presentatie komen ook de intern rechtelijke fiscale aspecten van een aantal populaire landen ter sprake, in concreto vooral Frankrijk, Spanje en Nederland.

Hoe worden periodieke inkomsten uit buitenlands onroerend goed belast? Wat met meerwaarden? Wat is terzake de rol van de dubbelbelastingverdragen? Mag de Belgische belastingambtenaar zich naar het buitenland begeven om er ter plaatse inlichtingen in te winnen over de huurwaarde? Of bestaat er automatische gegevensuitwisseling tussen de buurlanden onderling? Wat met de belasting in het buitenland? En wordt er in België rekening gehouden met de eventueel in het buitenland betaalde belasting?

Er wordt vervolgens nagegaan wat er gebeurt op het vlak van successierechten indien de nalatenschap van een Belgisch rijksinwoner een in het buitenland gelegen onroerend goed bevat. Zijn er landen waarmee België een overeenkomst tot voorkoming van dubbele belasting inzake successierechten heeft afgesloten? Hoe wordt de heffingsbevoegdheid in dat geval geregeld? En wat ten slotte met de buitenlandse erfbelasting?

 


− 27-01-2019

BTW : update

SPREKER(S): Jurgen Opreel

Jurgen Opreel is Managing Partner De btw-lijn. Docent btw aan de Fiscale Hogeschool Brussel, auteur Basiscursus btw, spreker op tal van btw-seminaries en interne bedrijfsopleidingen en auteur van publicaties inzake btw.

Alle nieuwigheden en wijzigingen komen aan bod.

De deelnemers aan de sessies krijgen het boek BTW.

 

 

 


− 17-02-2019

Successieplanning voor beginners

SPREKER(S): Bart Chiau

Bart Chiau, is professor aan UGent, Senior expert competence center bij NN en trainer in de financiële sector.

 


− 31-03-2019

Optimalisatie van een vennootschap voor de bedrijfsleiders: concrete checklist die bruikbaar is in de vennootschapsdossiers

SPREKER(S): Filip Mees

Filip Mees, belastingconsulent-fiscaal jurist, is de spreker van dit seminarie.


− 05-05-2019

Vennootschapsbelasting : update

SPREKER(S): Yves Verdingh

Yves Verdingh is tax director BNP Paribas Fortis en docent aan de Fiscale Hogeschool Brussel.

Hij zal, zoals gebruikelijk, de aangifte vennootschapsbelasting AJ 2019 behandelen en de nadruk leggen op wijzigingen en recente rechtspraak.

De deelnemers aan de sessies krijgen het boek Aangiftegids Vennootschapsbelasting AJ 2019.


− 26-05-2019

Personenbelasting : update

SPREKER(S): Pieter Debbaut

Pieter Debbaut werkt als Tax Officer bij ERGO. Hij zal dit onderwerp bespreken.

De deelnemers aan de sessies krijgen het boek Aangiftegids personenbelasting AJ2019.


Algemene Vergadering en academische zitting

SPREKER(S): nog te bepalen

Op 15 juni zal de AV+ academische zitting plaats vinden.

Na de academische zitting wordt aan de leden een receptie aangeboden.

 


SS:

ONLINE REACTIES

U heeft een zoekertje of een bericht voor de varia? U heeft een vraag? Stuur een e-mail naar onderstaand adres. Vergeet niet voldoende informatie te geven. Als U lid is en over een e-mail adres en internet beschikt, dan kan U ook terecht op het intranet van MAB. Zie desbetreffende pagina van de website.

info@mab.be

OFFLINE REACTIES
  • MAB - secretariaat
  • Korenmarkt 30
  • 2800 Mechelen
  • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10u tot 15u.
  • woensdag van 10u tot 12u.
  • Tel:015/62 31 10